: 27788393
DIČ: CZ 27788393
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 35-8638880277/0100

Reference


GPK - Pasport rychlostních komunikací a silnic 1.třídy

logo-RSD

Od konce roku 2006 je využíván pracovníky ŘSaD na pracovišti v Ostravě. Základem aplikace je otevřený SW, který lze použít i pro okamžité zobrazení a další práci s libovolnými daty GIS. Obsahem GPK jsou parcelní mapy, svislé dopravní značení, vodorovné dopravní značení, bezpečnostní prvky a všechny ostatní objekty související s provozem na pozemních komunikacích včetně doprovodné zeleně. K vektorovým objektům je připojena foto a video-dokumentace, databáze popisných informací o svislých značkách a bilboardech. Podkladem pro pořizování objektů do GPK jsou:

 • Topografické mapování v terénu včetně zjišťování zemských souřadnic objektů
 • Data katastru nemovitostí
 • Data, výkresy a jiná dokumentace od společností ŘSaD
Detailní informace o mostech jsou získávána propojením na server společnosti VARS. Tato data jsou pravidelně aktualizována v celém rozsahu, video dokumentace pokrývá 100% rozsahu spravovaných vozovek v obou směrech.

Pasport zeleně a návrh managementu podél vodních toků

logo-POVODÍ ODRY logo-POVODÍ VLTAVY

Příprava parcelních podkladů, měřičských náčrtů terénní mapování – popis zeleně, návrh údržby, digitalizace, kvantifikace údržby, tvorba tabelárních přehledů, tisk přehledových map.

Elektrovody – Projektová dokumentace managementu údržby zeleně

logo-ČEPS

Nad podklady katastrálních map, ortofotomap bylo provedeno topografické mapování a návrh údržby zeleně včetně značení zásahu v terénu. V rámci zakázky jsou obesíláni vlastníci dotčených pozemků s oznámením o provádění zásahu. Výstupem je Projektová dokumentace včetně tabelárního návrhu rozsahu údržby. Práce byly prováděny na územích MS, JM a OL kraje.

Likvidace invazivních rostlin v rezervaci Skalická Morávka

logo-CHKO BESKYDYPasport hrazení vodních toků

logo-MS KRAJOpatření údržby zeleně pod elektrovody, zajištění vstupních podkladů

Energistav s.r.o.Passport místních komunikací Vyšní Lhoty

Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Vyšní Lhoty byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb. (silniční zákon) a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění.

Pasport se skládá ze tří částí:

 • Data GIS
 • Tabulková část
 • Mapový výstup

Venkovním šetřením byl zjišťován stav a přesné umístění těchto objektů:

 • Pozemní komunikace
 • Chodníky
 • Zpevněné plochy
 • Svislé dopravní značky
 • Značení cyklotras
 • Mosty (lávky)
 • PropustkyMapování cestní sítě území Krkonoš v rámci projektu Bezpečné Krkonoše II

Během venkovního sběru dat bylo terénním šetřením vyhodnoceno přibližně 1400 km cest v oblasti Krkonošského národního parku (dále KRNAP). Cesty pro šetření byly vybírány z těchto hledisek:

 • riziko lesního požáru na území KRNAP a požárů turistických objektů
 • zásah Záchranné služby z hlediska turistiky v horské oblasti
 • zásah Záchranné služby z hlediska práce v lese

Všechny cesty, které byly vyhodnoceny jako způsobilé pro bezpečný průjezd jednotlivých vozidel záchranných služeb (dále VZS), byly projety terénním automobilem. Ke všem cestám byl pořízen videozáznam.

Data jsou předána ve formátu SHAPEFILE , souřadný systém MINUS JTSK.
Digitalizace a následné zpracování dat byly provedeny v prostředí SW TopoL XT.

Pro orientaci v terénu byly použity tyto podklady:

 • Lesnická porostní mapa majetku KRNAP 1:10 000
 • Turistická mapa 1: 25 000
 • Data OPRL poskytnutá organizaci ÚHÚL
 • Data turistických cest a cyklostezek poskytnutá organizací KRNAP
 • Data ZABAGED poskytnutá organizací KRNAP2010-2013 | MapSteel